Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

SUBMASURA 6.4

Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

 

Sub-masura 6.4 are ca scop acordarea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri din zona rurala, crearea de noi locuri de munca, reducerea diferentelor dintre mediul urban si cel rural, precum si diversificarea activitatilor din spatiul rural.

Valoarea maxima a finantarii

200,000 euro

Rata de finantare

Rata de finantare este de 70%.

Rata de finantare se poate majora pana la 90% in urmatoarele cazuri:

 • Pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agro-turism;
 • Pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati non-agricole.
Solicitantii eligibli
 • Micro-intreprinderile neagricole din spatiul rural
 • Intreprinderile mici neagricole din spatiul rural
 • Fermierii sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza Agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate

Atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural

 • microintreprindere – maximum 9 salariati şi realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 2 milioane euro, echivalent in lei;
 • intreprindere mica – intre 10 şi 49 de salariati şi realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 10 milioane euro, echivalent in lei.

O micro-intreprindere este considerata nou infiintata (start-up) daca este infiintata in anul depunerii Cererii de Finantare sau daca nu a inregistrat activitate pana in momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

Tipuri de operatiuni si cheltuieli eligibile
 • Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole:
  • Fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton
  • Fabricarea produselor chimice, farmaceutice
  • Activitati de prelucrare a produselor lemnoase
  • Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente
  • Fabricarea produselor electrice, electronice
 • Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)
 • Investitii legate de furnizarea de servicii:
  • Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare
  • Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice
  • Servicii de consultanta, contabilitate, audit
  • Activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice
  • Servicii tehnice, administrative
 • Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro-turistice, proiecte de activitati de agreement
 • Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex.: fabricarea de peleti si brichete) in vederea comercializarii

Lista codurilor CAEN eligibile poate fi consultata aici: Lista codurilor CAEN eligibile

Conditii minime obligatorii de eligibilitate pentru acordarea sprijinului
 • Sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile prevazute prin sub-masura
 • Sa isi desfasoare activitatea aferenta investitiei finantate in spatiul rural
 • Sa demonstreze capacitatea de a asigura co-finantarea investitiei
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrate pe baza prezentarii unei documentatii tehnico-economice
 • Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului
Costuri eligibile
 • Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor;
 • Achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si echipamente noi
 • Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevet, licente, drepturi de autor, marci
Tipuri de operatiuni si cheltuieli neeligibile
 • Prestarea de servicii agricole, achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente acestei activitati
 • Procesarea si comercializarea produselor prevazute in Anexa I din Tratat
 • Productia de electricitate din biomasa ca si activitate economica
 • Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente “second hand”
 • Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului, cu exceptia costurilor generale definite la art. 45, alin. 2, litera c) din R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare (cum ar fi: onorariile pentru consultanta, ingineri, studii de fezabilitate, arhitecti, etc.)
 • Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane
 • Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile
 • Cheltuieli in conformitate cu art. 69, alin. 3 din R (UE) nr. 1305/2013 si anume:
  • Dobanzi debitoare
  • Achizitionarea de terenuri construite si neconstruite
  • TVA, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare
  • In cazul contractelor in leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare
  • Cheltuielile care fac obiectul finantarii altor programe europene/nationale, conform Cap. 14 si 15 – PNDR
 • Cheltuieli specifice de infiintare si functionare a intreprinderilor (obtinerea avizelor de functionare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative, etc.)
Grila de punctaj

Punctajul de calculeaza in baza urmatoarelor principii si criterii de selectie:

 

Nr. Principii şi criterii de selectie Punctaj
1 Principiul diversificarii activitatii agricole a fermelor existente catre activitati neagricole 15p
1.1.   Proiecte care sunt   initiate de o intreprindere existenta,   care a desfașurat in principal activitate in domeniul agricol și intentioneaza sa‐și diversifice activitatea in sectorul non‐agricol. Activitatea agricola trebuie sa fie   realizata pe perioada continua de   cel putin 12   luni inainte de depunerea Cererii de Finantare. 15p
2 Principiul prioritizarii sectoarelor   cu potential de   creștere (Textile și pielarie, Industrii creative și culturale – inclusiv meșteșuguri, Activitati de servicii in tehnologia informatiei, agroturism, servicii pentru populatia din spatiul rural) Max40p
2.1. Proiecte ce vizeaza activitati de productie din sectoarele cu potential de creștere. Proiectul vizeaza activitati conform   codului CAEN aferent   activitatii de productie scorate. 40p
2.2. Proiecte ce vizeaza servicii din sectoarele cu potential de creștere. Proiectul   vizeaza prestarea de servicii   conform codului CAEN   aferent serviciului scorat. 30p
3 Principiul stimularii activitatilor turistice in sensul prioritizarii activitatilor agroturistice desfașurate in zonele cu potential turistic ridicat/ destinatii ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate. Max 20p
3.1.   Proiecte ce vizeaza investitii in   agroturism (pensiuni agroturistice și/sau servicii de agrement) in zonele cu potential turistic ridicat;

– in   cazul UAT‐urilor cu   Concentrare mare de   resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 5 puncte.

‐ in cazul   UAT‐urilor cu   Concentrare foarte mare   de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 10 puncte.

Max 10p
3.2.   Proiecte care includ   activitati turistice de   agrement ce vor   fi desfașurate in zonele cu destinatii ecoturistice. 5p
3.3.   Proiecte care includ   activitati turistice de   agrement ce vor   fi desfașurate in zone cu arii naturale protejate. 5p
4 Principiul derularii   activitatilor anterioare ca   activitate generala de management a   firmei, pentru o   mai buna gestionare a   activitatii economice; Max 25p
4.1. Intreprindere activa fara intrerupere cel   putin 3 ani și   cu profit operational in ultimii 2 ani ‐ (pentru a se evidentia buna gestionare a activitatii economice) 25p
4.2. Intreprindere activa fara intrerupere cel   putin 2 ani și   cu profit operational in   ultimul an ‐ (pentru a   se evidentia buna   gestionare a activitatii economice) 15p

 

Contractul de finantare

Durata contractului de finantare este de maximum 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevad investitii cu constructii-montaj si/sau adaptarea la standard.

Durata de valabilitate a contractului de finantare cuprinde durata de executie a contractului, la care se adauga 5 (cinci) ani de monitorizare de la data ultimei plati efectuata de Autoritatea Contractanta.

Acordarea avansului

Beneficiarii pot opta pentru avans in vederea demararii investitiei de maxim 50%.

In cazul acesta, beneficiarul este obligat de depuna o garantie bancara, care sa acopere suma solicitata in avans in procent de 100%, eliberata de catre o institutie financiara bancara sau nebancara sau o polita de asigurare eliberata de o societate de asigurari autorizata potrivit legislatiei in vigoare.

Precizari pentru pensiuni agroturistice

Clasificarea agro-pensiunilor se va face in conformitate cu normele de clasificare prevazute in legislatia nationala in vigoare, respectiv Ordinul nr. 65/2013. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum o margareta.

Schimarea destinatiei unei locuinte in structura de primire agro-turistica este considerata investitie noua.

 • Beneficiarul trebuie sa-si asume angajamentul ca va introduce obiectivul investitional in circuit turistic
 • Beneficiarul trebuie sa respecte cerintele de mediu specifice investitiilor in perimetrul ariilor natural protejate
 • In situatia in care beneficiarul nu prezinta toate autorizatiile solicitate inainte de a doua transa de plata, proiectul devine neeligibil.

In conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat in mod artificial conditiile necesare pentru a beneficia de finantare in cadrul masurilor PNDR 2014-2020. In cazul constatarii unor stfel de situatii, in orice etapa de derulare a proiectului, acesta este declarant neelogibil si se procedeaza la recuperarea sprijinului financiar, daca s-au efectuat plati.

 

 

PS:

Daca ti-a placut acest articol și il consideri util, poti da share.  

Daca ai intrebari sau sugestii lasa un comentariu mai jos sau trimite un email la: carmen.simionescu@acentria.ro

In cazul in care nu facut-o deja, inscrie-te in newsletter-ul din blog pentru resurse și informatii suplimentare despre business și finantari pe care le primesc doar abonatii :).

 

Despre autor
Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate *

curata fromularulTrimite